سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز بسیج روحانیون حوزه علمیه قم  
مدیریت سیاسی مرکز بسیج روحانیون 
1379/09/07 
1381/09/07 
سیاسی 
همکاری 
تیپ 83 امام جعفر صادق (ع) 
سردبیر هفته نامه سراسری بصیر 
1381/09/07 
1383/09/07 
سردبیر 
همکاری 
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 
معاون فرهنگی وهنری  
1383/09/07 
1388/02/01 
معاون 
همکاری 
سازمان اوقاف وامور خیریه کشور 
قائم مقام معونت فرهنگی 
1388/02/01 
1388/12/01 
فرهنگی 
همکاری 
سازمان اوقاف وامور خیریه کشور 
معاون فرهنگی سازمان  
1388/12/01 
ادامه دارد 
معاون